SEYİD BİLAL VE BECİRMAN TARİHÇESİ

  1. 5/2007 - SEYİD BİLAL VE BECİRMAN TARİHÇESİ

SEYİD BİLAL VE BECİRMAN TARİHÇESİ
Anadolunun tanınmış ve Ehl-i Beytin silsilesinden olan , Hz.Muhammed'in torunu ve Hz.

Huseyin'in soyundan gelen Seyid Bilal Hazretleri, Bağdat'tan 1154 yılında Vergili (Becirman) köyüne göç etmiştir.

Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Vergili(Becirman) köyü, Bölgemizin Seyyid köyü

olarak anılan ve adeta halk arasında kutsal bir mekan olarak bilinmektedir.Osmanlı dönemine kadar

Hasankeyf sancağına bağlı bir yerleşim bölgesiydi.Cumhuriyet tarihi ile birlikte ilçe statüsüne geçen

Gercüş ilçemize bağlanan Vergili köyünde bulunan Seyid Bilal Hazretlerinin Tarihi Türbesi çeşitli

dönemlerde restore edilerek günümüze kadar gelmiştir.Türbedeki Kitabede Seyid Bilalin doğumu 1132

Vefatı 1212 olarak yazılmış bulunmaktadır.Becirmandaki tarihi türbenin yanısıra çok sayıda mağara

tarihi hanlar,ve değirmenler mevcuttur.

Her yılın Eylül ayının ikinci Perşembe günü yüzyıllardır süre gelen Seyid Bilali anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan şenliklere ,başta seyid Bilal Hazretlerinin torunları olmak üzere yurdun dört bir köşesinde onbinlerce vatandaşın akınına uğruyor.1999 yılında kurulan Seyid Bilal ve Becirmanlılar Vakfının da katkısıyla Başta çevre düzenlemesi yapılarak tarihi köyün alt yapı ,İçme suyu telefon santrali,Ulaşım ve konaklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesine öncülük etmiştir.Vergili (Becirman)köyünde çok zengin kireç taşı yatakları bulunmaktadır.Batman İl merkezine 80 km,Mardin iline ise107 Km uzaklıktaki Tarihi Seyid Bilal türbesi ve Becirman köyü İnanç Turizmine musait bir yerleşimbirimidir.
Seyid Bilal Hazretlerinin torunu olan Seyidlere her dönemde olduğu gibi Selçuklu ve Os-

manlılar döneminde de büyük değer verilmiştir.Osmanlı Devlet teşkilatında Seyid ve Şeriflerin doğum

ve ölüm kayıtlarını tutan ve bu işleri ile ilgilenen kişilere ''Nakib-ül Eşraf'',Bu işi yapan müesseselere de

'Nakib-ül Eşraflık '' deniliyordu.Hz.Ali ve Hz.Fatmanın çocukalarına Hz.Huseyin'in soyundan gelenlere

'Seyyid'' Hz.Hasanın soyundan gelenlere de ''Şerif'' denilmektedir.Diyanet İşleri Başkanlığının bilgileri

doğrultusunda Evlad-ı Resul peygamberimizin çocukları olan bu kıymetli insanlara Osmanlı döne-

minde çok değer verilmiş,hürmet gösterilmiştir.Sırf bu hürmet ve saygının işareti olarak ve onların

işlerini görmek üzere görevli memurlar tayin edilmiştir.Bu amaçla Osmanlı Devletinde ilk tayin

edilen ''Nakib-ül Eşraf '' Emir Buhari'nin talebelerinden olan Seyid Ali bin Muhammettir.Sultan

Yıldırım Bayazid Zamanında tayin edilmiştir.Bu müessese Osmanlının son dönemine kadar devam

etmiştir.

Seyid Bilal Hazretlerinin Soyağacının da sözü edilen memurlar tarafından tutulduğu ve

geniş bilgi doküman, Osmanlı arşivlerinde yer almaktadır..Seyid bilal hazretleri,Becirman köyüne

gelişinden bu yana sulhçu faaliyetleriyle yöredeki beylikler arasında Huzur,güven ve adalet timsali

olarak nam salmıştır.VERGİLİ KÖYÜ

TARİHÇESİ

Hazreti Ali'nin neslinden gelen Seyit Bilal adındaki bilge bir kişi İkamet ettiği Bağdat

şehrinin karışması üzerine 1154 tarihinde anadoluya göç eder.Rivayete göre Darge-

çit ile gercüş bölgesinin bağlı olduğu Arbaye beğliğinin hüküm sürdüğü toprak-

rında mola verir.Bölge yöneticisi Beg,Avlamak için mahiyetiyle bölgede gezinirken

bir tavşanı yakalamaya çalışır.Girebeş denilen mevkide Seyit Bilal ile namaz kılarken

karşılaşırken ayni zamanda ilginç bir tabloya da şahid olur.Tazıdan kaçan tavşan

Seyit'in ardına sığınır.Tazı da beride çömelir vaziyette beklemeye başlar.Durumu gö-

ren Beg Bu zatın ermiş bir kişi olduğuna kanaat getirir.ve kendisiyle ilgili bilgi edinir.

Bu sohbetten etkilenen Arbaye beyi,El işaretiyle görünen tepeciklerden bir farazi

sınır çizerek bu toprakları kendisine bağışlar.Burada kurulacak köyden Vergi alınma-

yacak manasında ''Becirman'' adı konur.Bunları yeterli görmeyen Emir daha sonra

biricik kız kardeşi Fatima hanımla evlendirir..

Bu evlilikten doğan Murat,İsmail,Haşim,Mirza,Nasır Ali ve Kılıç adındaki evlatlarından

Çoğalan kişiler büyük bir aile oluşturdu.Zamanla köyden göç edip başka köylere

yerleşenler de oldu.Her hangi bir aşirete mensüb olmayan seyitler ailesi yaşadıkları

muhitlerde insanlar arasında arabuluculuk yapmayı tabii bir göerev saymış bu yönde

hareket etmişlerdir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Becirman yerine Vergili köyü adını aldı.

FESTİVAL

Her yıl Eylülün ikinci haftası Perşembe günü,Seyit Bilalı Kutlama adıyla düzenlenen

Festival büyük rağbet görmektedir.Civar il ve ilçelerde çok sayıda aile hem Ziyaret

hem de piknik amacıyla köye akın edip Geceyi burada geçirip bu etkinliğe katıl-

maktadır.

Seyit Bilal Türbesi Halk arasında Psikolojik Hastalara Manevi direnç verdiğine

inanılmaktadır.Eskiden Civar köylerden gelen aileler köyde misafir edilme adeti

bulunuyordu.Ancak şu anda herkes kendi tedarikini kendisi yapmaktadır.1999 da

resmen kurulan ve Seyit Bilal Türbesinin bakımını amaçlayan Vakıf faaliyete başla-

mış ilk olarak köye 60 yataklı bir konukevini hizmete açmıştır.

GEÇİM KAYNAKLARI

Vergili köyün geçim kaynakları oldukça kıttır.Bağcılık ve Hayvancılık ön plana çıksa

da yeterli olmamaktadır.Bazı aileler Batı anadoludaki mevsimlik işlerde Çapa ve

pamuk toplama işlerinde çalışıp geçimini kazanmaktadır.Sulu arazi olmadığı için

Köye harcanan emek verimli olamamaktadır.

Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan Vergili köyü,1990 tarihinde İl olma hakkını

kazanan Batman 'ın sınırları içinde yerini aldı.

VERGİLİ KÖY İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Hazreti Alinin Neslinden gelen kişilere seyyit adı veriliyor.Kerbeladan sonra seyitler

Bağdatta yaşamaya başladı.1154 da Meydane gelen iç karışıklık seyitlerin Bağdattan

göç etmesini sağladı.Seyit Bilal adındaki Zat da Anadoluya geçerek Dargeçit bölge-

sinde bulunan Arbaye Beyliği topraklarına sığınır.

Halk arasında yaygın olan rivayete göre,Arbaye bey'i Mahiyetiyle birlikte ava çıkarken

şu anda girebeş denilen tepecikte Seyit Bilal ile karşılaşır.Tavşanın ardına düşen bey'in

tazısı bir tarafında çömelirken,tavşan da seyitin arkasında sığınmış vaziyetinde görür.

Duruma şahit olan bey,Bu şahsın ermiş bir kişi olduğu kanaatına vararark kendisine

saygı gösterir.ve kendisi hakkında bilgi edinir.

Bağdattan Techir edilen sulaleden olduğu anlayan Bey,Sohbet ettikleri Girebeş mev-

kiinden elinin işaretiyle bir daire çizerek ,bu toprakları kendsine bağışladığını ve biricik

kız kardeşini ona nikahlamayı teklif eder.

Seyit Bilal kendisine bağışlanan toprakları işleyerek geçimini sağlar,ayni zamanda

çevredeki köylerin barış içinde yaşamaları ve birbiriyle toprak konusundaki münazaları

ortadan kalkmasına katkıda bulunur.

Kendisinden çoğalan 7 erkek çocuk delikanlı olur.Her biri halk arasında bir sülale ile

adlandırılır.Şu ana kadar Yurdun her tarafına dağılmış Becirman Menşe'li Seyitler bu

7 çocuktan çoğalmıştır.Bunlar şöyle sıralanır.Murat,İsmail,Nasır,Ali,Mirza,Haşim ve Kılıçtır.

Seyit ailesi bir aşiret değil,hiçbir aşiretle de bir bağlantısı mevcüt değildir.

Seyit Bilalın inşa ettiği köy Osmanlı Sultanlarının dikkatını çeker ve Diyarbakır Bölgesi

yönetici paşalara talimatlar verilip bu köyden vergi alınmaması ve seyit sülalesine ömür

boyu maaş bağlanması emri verilir.Vergisiz köy anlamında olan Becirman kütüklere

işlenir.daha sonraki dönemde ise bu isim kaldırılarak yerine Vergili adı konur.

Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan köyümüz 1990 da Batmana bağlanmış oldu.

FESTİVAL

Yörede Seyit Bilalı kutlama adıyla köyünde düzenlenen Festival büyük rağbet görmek-

tedir.Eylül'ün ilk haftası Perşembe günü civar illerden çok sayıda aile köyümüze akın

ederek geceyi burada geçirmektedir.Türbe ziyaretinde bulunan aileler ayni zamanda

piknik te yapmaktadır.Seyit Bilal Türbesi halk arasında psikolojik hastalara drenç

ve rahabilitasyon gücü verdiğine inanılmaktadır.Eskiden civar köylerden gelen misafirle-

rin ihtiyaçları köylüler tarafından karşılanırdı.Fakat şu anda bu mümkün olmamaktadır.

1999 da resmen kurulan ve Seyit Bilal Türbesinin bakımını amaçlayan Vakıf faaliyete

başlamış,ilk olarak köyde 60 yataklı bir konukevi hizmete açmıştır.

GEÇİM KAYNAKLARI

Vergili köyün geçim kaynakları zamanın gelişimine bağlı olarak yetersiz kalmaktadır.

Nufus bu durumdan etkilenip dışarıya göç etmiştir.son dönemlerde batı illerinde çapa

ve pamuk toplama işlerinde mevsimlik çalışan aileler kışın köye gelip dinlenmektedir.

Köylülerin bir kısmı geçimini besledikleri birkaç hayvandan sağlamaktadır.Sulu arazi

olmadığı için köye harcanan emek verimli olamamaktadır.
incira.window.hl-users.com(alıntı)

Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder


11/5/2007 - SEYİD BİLAL VE BECİRMAN TARİHÇESİ
Yazar: hazan

SEYİD BİLAL VE BECİRMAN TARİHÇESİ
Anadolunun tanınmış ve Ehl-i Beytin silsilesinden olan , Hz.Muhammed'in torunu ve Hz.

Huseyin'in soyundan gelen Seyid Bilal Hazretleri, Bağdat'tan 1154 yılında Vergili (Becirman) köyüne göç etmiştir.

Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Vergili(Becirman) köyü, Bölgemizin Seyyid köyü

olarak anılan ve adeta halk arasında kutsal bir mekan olarak bilinmektedir.Osmanlı dönemine kadar

Hasankeyf sancağına bağlı bir yerleşim bölgesiydi.Cumhuriyet tarihi ile birlikte ilçe statüsüne geçen

Gercüş ilçemize bağlanan Vergili köyünde bulunan Seyid Bilal Hazretlerinin Tarihi Türbesi çeşitli

dönemlerde restore edilerek günümüze kadar gelmiştir.Türbedeki Kitabede Seyid Bilalin doğumu 1132

Vefatı 1212 olarak yazılmış bulunmaktadır.Becirmandaki tarihi türbenin yanısıra çok sayıda mağara

tarihi hanlar,ve değirmenler mevcuttur.

Her yılın Eylül ayının ikinci Perşembe günü yüzyıllardır süre gelen Seyid Bilali anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan şenliklere ,başta seyid Bilal Hazretlerinin torunları olmak üzere yurdun dört bir köşesinde onbinlerce vatandaşın akınına uğruyor.1999 yılında kurulan Seyid Bilal ve Becirmanlılar Vakfının da katkısıyla Başta çevre düzenlemesi yapılarak tarihi köyün alt yapı ,İçme suyu telefon santrali,Ulaşım ve konaklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesine öncülük etmiştir.Vergili (Becirman)köyünde çok zengin kireç taşı yatakları bulunmaktadır.Batman İl merkezine 80 km,Mardin iline ise107 Km uzaklıktaki Tarihi Seyid Bilal türbesi ve Becirman köyü İnanç Turizmine musait bir yerleşimbirimidir.
Seyid Bilal Hazretlerinin torunu olan Seyidlere her dönemde olduğu gibi Selçuklu ve Os-

manlılar döneminde de büyük değer verilmiştir.Osmanlı Devlet teşkilatında Seyid ve Şeriflerin doğum

ve ölüm kayıtlarını tutan ve bu işleri ile ilgilenen kişilere ''Nakib-ül Eşraf'',Bu işi yapan müesseselere de

'Nakib-ül Eşraflık '' deniliyordu.Hz.Ali ve Hz.Fatmanın çocukalarına Hz.Huseyin'in soyundan gelenlere

'Seyyid'' Hz.Hasanın soyundan gelenlere de ''Şerif'' denilmektedir.Diyanet İşleri Başkanlığının bilgileri

doğrultusunda Evlad-ı Resul peygamberimizin çocukları olan bu kıymetli insanlara Osmanlı döne-

minde çok değer verilmiş,hürmet gösterilmiştir.Sırf bu hürmet ve saygının işareti olarak ve onların

işlerini görmek üzere görevli memurlar tayin edilmiştir.Bu amaçla Osmanlı Devletinde ilk tayin

edilen ''Nakib-ül Eşraf '' Emir Buhari'nin talebelerinden olan Seyid Ali bin Muhammettir.Sultan

Yıldırım Bayazid Zamanında tayin edilmiştir.Bu müessese Osmanlının son dönemine kadar devam

etmiştir.

Seyid Bilal Hazretlerinin Soyağacının da sözü edilen memurlar tarafından tutulduğu ve

geniş bilgi doküman, Osmanlı arşivlerinde yer almaktadır..Seyid bilal hazretleri,Becirman köyüne

gelişinden bu yana sulhçu faaliyetleriyle yöredeki beylikler arasında Huzur,güven ve adalet timsali

olarak nam salmıştır.VERGİLİ KÖYÜ

TARİHÇESİ

Hazreti Ali'nin neslinden gelen Seyit Bilal adındaki bilge bir kişi İkamet ettiği Bağdat

şehrinin karışması üzerine 1154 tarihinde anadoluya göç eder.Rivayete göre Darge-

çit ile gercüş bölgesinin bağlı olduğu Arbaye beğliğinin hüküm sürdüğü toprak-

rında mola verir.Bölge yöneticisi Beg,Avlamak için mahiyetiyle bölgede gezinirken

bir tavşanı yakalamaya çalışır.Girebeş denilen mevkide Seyit Bilal ile namaz kılarken

karşılaşırken ayni zamanda ilginç bir tabloya da şahid olur.Tazıdan kaçan tavşan

Seyit'in ardına sığınır.Tazı da beride çömelir vaziyette beklemeye başlar.Durumu gö-

ren Beg Bu zatın ermiş bir kişi olduğuna kanaat getirir.ve kendisiyle ilgili bilgi edinir.

Bu sohbetten etkilenen Arbaye beyi,El işaretiyle görünen tepeciklerden bir farazi

sınır çizerek bu toprakları kendisine bağışlar.Burada kurulacak köyden Vergi alınma-

yacak manasında ''Becirman'' adı konur.Bunları yeterli görmeyen Emir daha sonra

biricik kız kardeşi Fatima hanımla evlendirir..

Bu evlilikten doğan Murat,İsmail,Haşim,Mirza,Nasır Ali ve Kılıç adındaki evlatlarından

Çoğalan kişiler büyük bir aile oluşturdu.Zamanla köyden göç edip başka köylere

yerleşenler de oldu.Her hangi bir aşirete mensüb olmayan seyitler ailesi yaşadıkları

muhitlerde insanlar arasında arabuluculuk yapmayı tabii bir göerev saymış bu yönde

hareket etmişlerdir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Becirman yerine Vergili köyü adını aldı.

FESTİVAL

Her yıl Eylülün ikinci haftası Perşembe günü,Seyit Bilalı Kutlama adıyla düzenlenen

Festival büyük rağbet görmektedir.Civar il ve ilçelerde çok sayıda aile hem Ziyaret

hem de piknik amacıyla köye akın edip Geceyi burada geçirip bu etkinliğe katıl-

maktadır.

Seyit Bilal Türbesi Halk arasında Psikolojik Hastalara Manevi direnç verdiğine

inanılmaktadır.Eskiden Civar köylerden gelen aileler köyde misafir edilme adeti

bulunuyordu.Ancak şu anda herkes kendi tedarikini kendisi yapmaktadır.1999 da

resmen kurulan ve Seyit Bilal Türbesinin bakımını amaçlayan Vakıf faaliyete başla-

mış ilk olarak köye 60 yataklı bir konukevini hizmete açmıştır.

GEÇİM KAYNAKLARI

Vergili köyün geçim kaynakları oldukça kıttır.Bağcılık ve Hayvancılık ön plana çıksa

da yeterli olmamaktadır.Bazı aileler Batı anadoludaki mevsimlik işlerde Çapa ve

pamuk toplama işlerinde çalışıp geçimini kazanmaktadır.Sulu arazi olmadığı için

Köye harcanan emek verimli olamamaktadır.

Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan Vergili köyü,1990 tarihinde İl olma hakkını

kazanan Batman 'ın sınırları içinde yerini aldı.

VERGİLİ KÖY İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Hazreti Alinin Neslinden gelen kişilere seyyit adı veriliyor.Kerbeladan sonra seyitler

Bağdatta yaşamaya başladı.1154 da Meydane gelen iç karışıklık seyitlerin Bağdattan

göç etmesini sağladı.Seyit Bilal adındaki Zat da Anadoluya geçerek Dargeçit bölge-

sinde bulunan Arbaye Beyliği topraklarına sığınır.

Halk arasında yaygın olan rivayete göre,Arbaye bey'i Mahiyetiyle birlikte ava çıkarken

şu anda girebeş denilen tepecikte Seyit Bilal ile karşılaşır.Tavşanın ardına düşen bey'in

tazısı bir tarafında çömelirken,tavşan da seyitin arkasında sığınmış vaziyetinde görür.

Duruma şahit olan bey,Bu şahsın ermiş bir kişi olduğu kanaatına vararark kendisine

saygı gösterir.ve kendisi hakkında bilgi edinir.

Bağdattan Techir edilen sulaleden olduğu anlayan Bey,Sohbet ettikleri Girebeş mev-

kiinden elinin işaretiyle bir daire çizerek ,bu toprakları kendsine bağışladığını ve biricik

kız kardeşini ona nikahlamayı teklif eder.

Seyit Bilal kendisine bağışlanan toprakları işleyerek geçimini sağlar,ayni zamanda

çevredeki köylerin barış içinde yaşamaları ve birbiriyle toprak konusundaki münazaları

ortadan kalkmasına katkıda bulunur.

Kendisinden çoğalan 7 erkek çocuk delikanlı olur.Her biri halk arasında bir sülale ile

adlandırılır.Şu ana kadar Yurdun her tarafına dağılmış Becirman Menşe'li Seyitler bu

7 çocuktan çoğalmıştır.Bunlar şöyle sıralanır.Murat,İsmail,Nasır,Ali,Mirza,Haşim ve Kılıçtır.

Seyit ailesi bir aşiret değil,hiçbir aşiretle de bir bağlantısı mevcüt değildir.

Seyit Bilalın inşa ettiği köy Osmanlı Sultanlarının dikkatını çeker ve Diyarbakır Bölgesi

yönetici paşalara talimatlar verilip bu köyden vergi alınmaması ve seyit sülalesine ömür

boyu maaş bağlanması emri verilir.Vergisiz köy anlamında olan Becirman kütüklere

işlenir.daha sonraki dönemde ise bu isim kaldırılarak yerine Vergili adı konur.

Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan köyümüz 1990 da Batmana bağlanmış oldu.

FESTİVAL

Yörede Seyit Bilalı kutlama adıyla köyünde düzenlenen Festival büyük rağbet görmek-

tedir.Eylül'ün ilk haftası Perşembe günü civar illerden çok sayıda aile köyümüze akın

ederek geceyi burada geçirmektedir.Türbe ziyaretinde bulunan aileler ayni zamanda

piknik te yapmaktadır.Seyit Bilal Türbesi halk arasında psikolojik hastalara drenç

ve rahabilitasyon gücü verdiğine inanılmaktadır.Eskiden civar köylerden gelen misafirle-

rin ihtiyaçları köylüler tarafından karşılanırdı.Fakat şu anda bu mümkün olmamaktadır.

1999 da resmen kurulan ve Seyit Bilal Türbesinin bakımını amaçlayan Vakıf faaliyete

başlamış,ilk olarak köyde 60 yataklı bir konukevi hizmete açmıştır.

GEÇİM KAYNAKLARI

Vergili köyün geçim kaynakları zamanın gelişimine bağlı olarak yetersiz kalmaktadır.

Nufus bu durumdan etkilenip dışarıya göç etmiştir.son dönemlerde batı illerinde çapa

ve pamuk toplama işlerinde mevsimlik çalışan aileler kışın köye gelip dinlenmektedir.

Köylülerin bir kısmı geçimini besledikleri birkaç hayvandan sağlamaktadır.Sulu arazi

olmadığı için köye harcanan emek verimli olamamaktadır.
                                               AHMET SAKAR  BATMAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !